Novinka - software

Kontrolný výkaz DPH

na spracovanie kontrolného výkazu DPH, ktorý zavádza novela č. 360/2013 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. SR.

Software tiež umožňuje spracovanie súhrnného výkazu DPH.

Vstupné údaje sú načítané zo súboru MS Excel (XLS, XLSX).

(Aktualizované aj pre novú štruktúru KV DPH platnú od 1.7.2023 a SV DPH platnú od 1.1.2020)

Software umožňuje:

 • načítanie údajov pre kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH zo vstupného súboru MS Excel
 • export súboru XML s údajmi kontrolného výkazu DPH
  (pre načítanie v aplikácií eDane alebo portáli Finančnej správy)
 • export súboru XML s údajmi súhrnného výkazu DPH
  (pre načítanie v aplikácií eDane alebo portáli Finančnej správy)
 • možnosť definície štruktúry vstupného súboru (názvy hárkov - sekcií, poradia stĺpcov, odsadenie riadkov, vynechanie medzisúčtov)
 • podrobné upozornenia na chybné a chýbajúce údaje v jednotlivých riadkoch a bunkách vstupného súboru
 • zobrazenie súčtov stĺpcov s číselnými hodnotami pre dodatočnú kontrolu správneho načítania údajov
 • vyhľadanie neplatných IČ DPH porovnaním so zoznamom platiteľov DPH z portálu Finančnej správy SR
 • porovnanie obsiahnutých IČ DPH so zoznamom platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu z portálu Finančnej správy SR
 • porovnanie obsiahnutých IČ DPH so zoznamom platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH z portálu Finančnej správy SR
 • kontrola exportovaného XML súboru XSD schémou na syntaktickú správnosť údajov a zobrazenie prípadných chýb

Demoverzia na stiahnutie:

Demoverzia je obmedzená vynechaním každého tretieho údajového riadku v exportovanom XML súbore pre kontrolný výkaz. Export XML súboru pre súhrnný výkaz DPH je v demoverzií plne funkčný. 

Cena (licencia pre 1 daňový subjekt):

 • 300 EUR bez DPH (360 EUR s DPH)
 • software je priebežne aktualizovaný (dopĺňanie funkcií, zapracovanie legislatívnych zmien, oprava prípadných nedostatkov)
 • v cene je zahrnutá technická podpora a aktualizácia počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia licencie

Služba technická podpora a aktualizácie k softvéru KV DPH (po prvom roku):

 • pre existujúcich držiteľov licencie k softvéru
 • 50 EUR bez DPH (60 EUR s DPH)
 • v cene je zahrnutá technická podpora a aktualizácia počas doby trvania služby
 • služba platí na 12 mesiacov, 365 dní od dátumu objednávky

Informácie k objednaniu a licenčným podmienkam na kvdph@itspuchov.sk alebo telefonicky na + 421 907 722 876.

 

Ukážka:

kvdph