Novinka - software

Kontrolný výkaz DPH

na spracovanie kontrolného výkazu DPH, ktorý zavádza novela č. 360/2013 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. SR.

Software tiež umožňuje spracovanie súhrnného výkazu DPH.

Vstupné údaje sú načítané zo súboru MS Excel (XLS, XLSX).

(Aktualizované aj pre novú štruktúru KV DPH platnú od 1.4.2016)

Software umožňuje:

 • načítanie údajov pre kontrolný výkaz a súhrnný výkaz DPH zo vstupného súboru MS Excel
 • export súboru XML s údajmi kontrolného výkazu DPH
  (pre načítanie v aplikácií eDane alebo portáli Finančnej správy)
 • export súboru XML s údajmi súhrnného výkazu DPH
  (pre načítanie v aplikácií eDane alebo portáli Finančnej správy)
 • možnosť definície štruktúry vstupného súboru (názvy hárkov - sekcií, poradia stĺpcov, odsadenie riadkov, vynechanie medzisúčtov)
 • podrobné upozornenia na chybné a chýbajúce údaje v jednotlivých riadkoch a bunkách vstupného súboru
 • zobrazenie súčtov stĺpcov s číselnými hodnotami pre dodatočnú kontrolu správneho načítania údajov
 • vyhľadanie neplatných IČ DPH porovnaním so zoznamom platiteľov DPH z portálu Finančnej správy SR
 • porovnanie obsiahnutých IČ DPH so zoznamom platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpavu z portálu Finančnej správy SR
 • porovnanie obsiahnutých IČ DPH so zoznamom platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH z portálu Finančnej správy SR
 • kontrola exportovaného XML súboru XSD schémou na syntaktickú správnosť údajov a zobrazenie prípadných chýb

Demoverzia na stiahnutie:

Demoverzia je obmedzená vynechaním každého tretieho údajového riadku v exportovanom XML súbore pre kontrolný výkaz. Export XML súboru pre súhrnný výkaz DPH je v demoverzií plne funkčný. 

Cena (licencia pre 1 daňový subjekt):

 • 300 EUR bez DPH (360 EUR s DPH)
 • software je priebežne aktualizovaný (dopĺňanie funkcií, zapracovanie legislatívnych zmien, oprava prípadných nedostatkov)
 • v cene je zahrnutá technická podpora a aktualizácia počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia licencie

Služba technická podpora a aktualizácie k softvéru KV DPH (po prvom roku):

 • pre existujúcich držiteľov licencie k softvéru
 • 50 EUR bez DPH (60 EUR s DPH)
 • v cene je zahrnutá technická podpora a aktualizácia počas doby trvania služby
 • služba platí na 12 mesiacov, 365 dní od dátumu objednávky

Informácie k objednaniu a licenčným podmienkam na kvdph@itspuchov.sk alebo telefonicky na + 421 907 722 876.

 

Ukážka:

kvdph