Ponúkame komplexné služby v oblasti informačných technológií pre potreby malých a stredných firiem:

 • správa počítačov a serverov
  • analýza aktuálneho stavu IT vybavenia a optimalizácia jeho využitia
  • odstránenie slabých miest v bezpečnosti a ochrane údajov a zabezpečenie záložných scenárov a riešení v prípade poruchy
  • vykonanie auditu sofvéru a eliminácia nelegálneho softvéru
  • dodávka a inštalácia nového IT vybavenia na základe potrieb klienta a jeho začelenenie do existujúcej infraštruktúry, s dôrazom na spoľahlivosť a návratnosť investície
  • odstraňovanie porúch s cieľom minimalizácie strát na strane klienta
  • migrácia softvéru s ukončenou podporou pomocou virtualizácie
 • správa sieťovej infraštruktúry
  • návrh a realizácia počítačových sietí na báze protokolu TCP/IP a certifikácie Cisco CCNA
  • konfigurácia sieťových zariadení s technológiou Ethernet, aDSL, UMTS, Flash-OFDM, Wi-Fi, WiMax, Bluetooth, VSAT, HomePlug, ISDN, POTS
  • návrh efektívnej topológie sietí LAN 
  • zabezpečenie prepojenia vzdialených pobočiek cez VPN a záložných riešení v prípade výpadku konektivity
  • odstraňovanie porúch a úzkych miest v sieťach
  • návrh, realizácia a dodávka štruktúrovanej kabeláže, telekomunikačnej a satelitnej techniky, telefónnych ústrední a internetového pripojenia cez externých partnerov
 • inštalácia, implementácia a správa ekonomického, skladového a výrobného softvéru
  • na základe analýzy potrieb klienta návrh optimálneho ERP softvéru
  • možnosť otestovania navrhnutého ERP softvéru a následné zabezpečenie komerčných softvérových licencií
  • plná podpora pred, počas aj po nasadení nového softvéru - zabezpečenie školení, prevodu dát, nastavení a návrhy na zefektívnenie procesov 
  • zabezpečenie súvisiaceho hardvéru, softvéru, pokladničných systémov a fiskálnych pokladníc a tlačiarní
  • zapracovanie individuálnych požiadaviek klienta a prepojenia na iné systémy
  • otvorenosť novým požiadavkám klienta a ich zapracovanie do existujúcich procesov 
 • zabezpečenie ochrany dát formou redundancie, zálohovania a dodržiavaním bezpečnostných štandardov
  • vypracovanie krízových postupov v prípade nepredvídaných udalostí s cieľom zamedzenia resp. minimalizácie strát na strane klienta
  • realizácia efektívnych záložných riešení na základe výšky potencionálnych strát v prípade poruchy
  • vykonanie bezpečnostného auditu a prijatie opatrení na ochranu dát pred neoprávneným prístupom
 • optimalizácia nákladov na internetové a telekomunikačné služby
  • výber optimálneho pripojenia do siete Internet na základe požiadaviek využívaných služieb a dostupnosti jednotlivých ISP na centrále aj pobočkách klienta
  • optimalizácia rýchlosti pripojenia pobočiek s centrálou využitím služieb VPN a RDP
  • analýza telekomunikačných potrieb klienta a následné zefektívnenie využívaných služieb u telekomunikačných operátorov
 • zabezpečenie webhostingu, mailhostingu a serverhostingu
  • na základe analýzy potrieb zákazníka výber optimálneho hostingového riešenia pre emaily, web stránky a ďalšie webové služby
  • možnosť realizácie vlastných aj outsourcovaných riešení
  • technická a administratívna asistencia pri registrácií a prevode domén a hostingových služieb
 • konzultačná činnosť v otázkach nasadzovania nových technológií
  • zhodnotenie potreby a návratnosti pri nasadení nového technického vybavenia, služieb a postupov
  • výber najvhodnejšieho riešenia na základe znalosti potrieb klienta a vlastných skúseností s novými technológiami 
 • optimalizácia nákladov na sofvérové licencie
  • na základe auditu softvéru a potrieb klienta navrhnutie efektívneho počtu softvérových licencií a ich prerozdelenia na jednotlivé stanice
  • posúdenie vhodnosti využitia open-source a freeware softvéru a jeho nasadenie tam, kde uspokojí potreby klienta s posúdením celkových nákladov na použitie (TCO)
  • uplatnenie princípu efektívnosti pri obstarávaní nových softvérových licencií a nákupe nového vybavenia